Tag Archive : قدر زر .

۰

قدر زر زرگر شناسد؛ قدر گوهر، گوهری!

       روستای امیران      9 نوامبر, 2013

مرد جوانی به نزد “ذوالنون مصری” آمد و شروع کرد به بدگویی از صوفیان. ذوالنون انگشتری را از انگشتش بیرون آورد و به مرد داد و گفت: این انگشتر را به بازار دست فروشان ببر و ببین قیمت آن چقدر…… بیشتر »